Opening veld5 groepsfoto.jpg

Jeugd: E


Teams

Er zijn 5 meisjes en 5 jongens teams in de E6. Deze teams krijgen ieder een naam, bv. M6E5. In dit voorbeeld betekent M6E5:
M= meisjes
6= 6 tegen 6
E= leeftijdscategorie
5= teamnummer

Wedstrijden in de competitie:

In principe speel je de ene week thuis, de andere week uit tegen clubs in de Regio Noord Holland, meestal rondom Amsterdam. De wedstrijden zijn doorgaans om 09.00/10.30 uur (hoe ouder, hoe later). Op de Westerpak app daar kun je zien waar en hoe laat je speelt. Voor vervoer naar de uitwedstrijden wordt vaak gecarpoold door ouders en teamleden.

Je speelt tijdens de competitiewedstrijd zes tegen zes, waarvan 1 keeper en met een of twee wisselspelers langs de lijn. De wedstrijd duurt 2x 25 minuten met tussendoor 5 minuten rust waarna van speelhelft wordt gewisseld. Elk team levert een spelleider.

Voor de wedstrijd maken de teams een line-up en wens je elkaar een prettige wedstrijd. Na de wedstrijd bedank je de spelleiders en de tegenstanders met een hand en drink je samen limonade. Tijdens de rust is het gebruikelijk dat de ouders bij toerbeurt voor fruit zorgen en water.

Er zijn drie competitierondes: de voorcompetitie (sept-okt), de herfstcompetitie (okt-dec) en de lentecompetitie (mrt-mei). Er is nog een vierde ronde: de midwintercompetitie (jan-feb) voor clubs/teams die geen zaalhockey spelen. De KNHB deelt de teams in poules in van verschillende sterkte. Na iedere competitieronde worden de teams op basis van de uitslagen van de afgelopen ronde in een nieuwe poule ingedeeld. Wedstrijden gaan in principe altijd door (ook als het regent). Alleen wanneer de velden bevroren of ondergesneeuwd zijn en wanneer het onweert kan er niet gespeeld worden. Wanneer een uitwedstrijd is afgelast wordt de teambegeleider hierover gebeld.

De laatste wedstrijd is medio april, dan zijn er in mei nog evt. inhaalwedstrijden en zullen er selectietrainingen zijn voor het nieuwe seizoen, daarover ontvangen jullie later meer informatie.

Puntentelling:

De uitslag wordt bepaald door het aantal doelpunten. Er wordt tegenwoordig gewerkt met een Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF), in te vullen op computer of smartphone. De thuisspelende club dient als eerste het formulier in te vullen, daarna de tegenstander. Voor een uitgebreide uitleg: zie aparte bijlage.

Doel van het spel:

Het klinkt gek; maar het doel van het spel is niet winnen bij deze leeftijd! De kinderen moeten leren hoe een hockeywedstrijd te spelen. Ook vinden we het belangrijk dat de kinderen niet gedemotiveerd raken door een groot doelpuntenverschil (16-1 is voor geen van beide partijen leuk…) Daarom is de rol van de spelleider enorm belangrijk in deze fase, hierover verderop meer.

Kleding/Tenue:

Bij de wedstrijden is een officieel AMHC Westerpark tenue verplicht. Dit is uitsluitend verkrijgbaar bij het Sportpaleis op de Jan van Galenstraat. Een tenue bestaat uit een shirt, rokje en kousen. Daarnaast zijn een bitje en scheenbeschermers verplicht.

Gedrag:

Zowel op als langs het veld vinden we dat een ieder zich sportief moet gedragen. Kinderen die zich misdragen op het veld moeten daarop aangesproken worden en zo nodig uit het veld worden gezet. Indien ouders zich te enthousiast opstellen, vragen we jullie daar onderling iets van te zeggen; aanmoedigen is leuk, maar te veel en te hard is voor niemand leuk!!

Trainingen

Je traint 2 keer in de week met je team.

Teamfuncties:

Bij elk team zijn een aantal functies te vervullen, zonder die functies kan er niet gespeeld worden! Hockey-ervaring is voor sommige functies handig, maar niet perse nodig.

Per team zijn de volgende functies nodig:

1) Coach
2) Teamleider
3) Spelleider
4) S&R ambassadeur (Sportiviteit & Respect)

1) Rol van de coach :

Bij de jongste jeugd wordt de rol van coach meestal vervuld door een of twee ouders van het team. De coach is verantwoordelijk voor de technische begeleiding van het team tijdens de wedstrijden; de warming-up, het inspelen, de opstelling, het aansturen op techniek, de wissels, etc.

Ieder jongste jeugd team heeft over het algemeen een of twee extra spelers. Dit betekent dat er tijdens de wedstrijd gewisseld moet worden. AMHC Westerpark vindt dat bij de jongste jeugd iedereen gelijke speeltijd moet krijgen en dat de wissels dus gelijk verdeeld moet worden over alle kinderen. Het is aan de coach om de wissels te bepalen. Mogelijk vraagt de coach een andere ouder om de wissels tijdens de wedstrijd uit te voeren. Sommige coaches maken praktische schema’s voor het uitvoeren van de wissels.

 

Coachbijeenkomsten:

AMHC Westerpark organiseert gedurende het jaar een of meer bijeenkomsten om

de coaches te ondersteunen bij het coachen van het team. Deze bijeenkomsten zijn uitermate nuttig om bij te wonen. Je krijgt er advies t.a.v. het coachen op technieken, de opstelling en tips om de kinderen op een positieve manier te stimuleren en het aangeleerde toe te passen. Tijdens de bijeenkomsten is ook ruimte om ervaringen met elkaar te delen en te discussiëren over de juiste aanpak.

 

2) Rol van de teamleider

De teambegeleider is de organisatorische spil van het team en is het aanspreekpunt/contactpersoon voor de categoriecoördinator van de jeugdcommissie. De teambegeleider ontvangt de eventuele afzeggingen voor wedstrijden en probeert zelf, indien noodzakelijk, aanvulling te zoeken in andere teams. Als het de teambegeleider niet lukt om zelf een invaller te regelen uit een ander team in de zelfde categorie kan hij/zij contact opnemen met de categoriecoördinator.

Ook zorgen de teamleiders voor een schema van de rijdiensten bij uitwedstrijden en de keepersbeurten.

 

Drinken en fruit:

De teambegeleider coördineert wie er fruit voor tijdens de rust meeneemt voor het hele team.

 

Contact met tegenpartij :

Bij thuiswedstrijden ontvangt de teambegeleider de tegenstander en bij uitwedstrijden is de begeleider degene die zich meldt bij de wedstrijdtafel van de ontvangende club. Na de wedstrijd ziet de teambegeleider erop toe dat alle spelers de tegenstander een hand geven en daarna samen met de tegenstanders wat gaan drinken. Limonade wordt klaargezet thuis door de bardienst. Graag zelf weer de bekertjes en kannen opruimen. De teambegeleider vult na afloop van de wedstrijd het wedstrijdformulier in (coach of spelleider kan ook). Niet tijdig en/of onvolledig ingevulde formulieren leveren boetes van de KNHB op die worden verhaald bij het team!

 

3) Rol van de spelleider :

Bij de jongste jeugd spreken we niet over scheidsrechters maar over spelleiders. Het is de rol van de spelleider om twéé teams op een plezierige, veilige en leerzame manier een wedstrijd tegen elkaar te laten spelen. Dat betekent dat er niet voor elke overtreding gefloten hoeft te worden, zeker niet in het gebied tussen de twee scoringsgebieden of cirkels. Maar juist wel binnen het scorings- gebied. OĂłk bij de E-tjes moet er al aandacht zijn voor overtredingen als spelen met de bolle kant en shoot maken in het ’scorings’-gebied. Bij de jongste jeugd kan er ieder jaar iets strenger worden gefloten. Alles wat onder ’gevaarlijk spel’ valt moet in ieder geval direct worden afgefloten en aan de kinderen

uitgelegd zodat ze ervan kunnen leren. Verder is het belangrijk om de eerste overtreding van een bepaald type direct af te fluiten zodat de spelers leren wat de regels zijn. Spelleiders kunnen gebruik maken van een time-out om de spelers iets uit te leggen. Spelleiders zijn onpartijdig dus richten hun uitleg in principe altijd aan beide teams.

 

Tips bij een (te) groot verschil in speelsterkte:

Als er een te groot verschil is in speel- sterkte kan dan neemt de spelleider maatregelen, waarbij beide teams toch aan bod blijven komen, zoals:

• Strenger fluiten voor de sterkere partij, met name in het 10 metergebied.

• Een volgende stap kan zijn: een speler van de sterke partij, die aan de bal is, mag niet meer dan 2x de bal raken: dit zorgt ervoor, dat de kinderen meer en sneller gaan samenspelen.

• Het zwakkere team ondersteunen, b.v. bij het nemen van vrije slagen, positie kiezen e.d. Deze beslissingen neemt de spel- leider natuurlijk na overleg met de coaches én na goede uitleg aan de kinderen.

 

Wat de spelleider absoluut NIET moet nemen als maatregel:

3x overspelen in het scoringsgebied, het zwakke team met een extra speler laten spelen of het doel kleiner maken.

 

Spelregels

De spelregels voor de jongste jeugd zijn afgestemd op het hockeyen door kinderen op een kleiner veld (half, kwart, achtste). De exacte spelregels voor drietal, zestal en achttal hockey kunnen worden gevonden op de KNHB site onder arbitrage/spelregels en briefings/jongste jeugd ( ze staan ook www.amhcwesterpark.nl). Er worden ook jaarlijks scheidsrechters cursussen aangeboden; geef je daarvoor op!!

 

4) Bardienst

We streven ernaar ieder team gemiddeld 3 keer per jaar een bardienst te laten draaien opdat de last zo gelijk mogelijk wordt verdeeld en de inspanning voor ieder team tot een minimum wordt beperkt.

De teamleider zorgt dat er voldoende ouders aanwezig zijn tijdens een bardienst.

 

Rol van de overige ouders

Ook van ouders die geen specifieke functie hebben wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren aan het functioneren van het team. Wat ouders bijvoorbeeld doen:

• Bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden

• Bij toerbeurt fruit/drinken verzorgen voor het team

• Helpen met het opruimen van het veld na een wedstrijd

• Een teamuitje organiseren

 

Daarnaast nog een paar aanwijzingen voor ouders tijdens de wedstrijd:

• Een KNHB regel is dat ouders tijdens de wedstrijd niet op het veld mogen staan (ook niet in de dug-out) maar achter de hekken moeten staan. Alleen de coaches en de spelleiders staan op het veld. Dit is enerzijds voor de veiligheid maar maakt het anderzijds ook duidelijk wie van de ouders een rol speelt tijdens de wedstrijd.

• Alleen de coaches geven technische en tactische aanwijzingen aan de spelers. Het is heel verwarrend voor kinderen om van diverse hoeken aanwijzingen te ontvangen.

• Ouders kunnen de spelers natuurlijk wel op een positieve manier aanmoedigen.

Keepers:

Bij toerbeurt zal er gekeept worden. Wekelijks is degene die aan de beurt is om te keepen, verplicht om naar de keeperstraining te komen (ruim op tijd zodat je voldoende tijd hebt om je spullen aan te trekken!).

De keepersspullen kunnen niet in het clubhuis opgeslagen worden maar moeten door de keeper mee naar huis worden genomen. Een team is verantwoordelijk voor de inhoud van de keeperstas en zal daar ook voor tekenen bij ontvangst aan het begin van het seizoen.

Wij wensen iedereen veel plezier in de competitie!